1993 Santas Workshop - Magic - Slightly Damaged Box