2016 Star Trek Legends, Chekov - Slightly Damaged Box