2016 Star Trek, To Boldly Go - slightly damaged box